Regulamin

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM BUY DESIGN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Michał Karpiński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ART. MICHAŁ KARPIŃSKI , ul. Wojska Polskiego 97 11-700 Mrągowo; NIP 7421835639, REGON 280385649, numer rachunku bankowego 49 1600 1462 1831 4070 2000 0001-prowadzonego przez BGŻ BNP Paribas, zwanym w dalszej treści regulaminu Sprzedawcą.

2. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady składania zamówień oraz dokonywania zakupów w Sklepie internetowym buydesign.pl pod adresem internetowym www.buydesign.pl , zwanym dalej Sklepem

3. Każda osoba składająca zamówienie zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem. W dalszej części niniejszego regulaminu osoba, składająca zamówienie jest określana jako Klient.

4. Podczas zakładania konta, składania zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie.

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w Sklepie;

2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.

6. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.buydesign.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

8. Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

– przeglądarki internetowe:  Mozilla Firefox, Internet Explorer 7.0

– optymalna rozdzielczość ekranu: 1152 x 768 px

§ 2. PROCEDURA ZAKUPÓW

1. Klientem może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.

2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Oferta Sklepu nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowe wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie Sklepu – buydesign.pl- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza, bądź nieprawidłowe dokonanie płatności przez Klienta.

5. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.

6. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nie przyjęciem zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane telefoniczne pod numerem 533870777 lub elektroniczne poprzez skontaktowanie się ze Sprzedawcą pod adresem sklep@buydesign.pl

7. Zamówienia można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienie złożone po godzinie 16 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń od godziny 9 następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień zawierających większą liczbę produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym terminie niż przewidziany w regulaminie, po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail na adres mailowy Klienta.

8. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę drogą email w ciągu 24 godzin w dni robocze. W  przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta w ciągu 7 dni roboczych (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), zamówienie nie potwierdzone zostanie anulowane.

9. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej (ust. 8).

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar dokumentu sprzedaży.

§ 3. PŁATNOŚCI, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.buydesign.pl oraz spełnienie warunków opisanych w §2 regulaminu.

2. Numer rachunku bankowego, na który należy wykonywać przelewy to BGŻ BNP PARIBAS 49 1600 1462 1831 4070 2000 0001

3. Składając zamówienie Klient powinien wybrać jeden z dostępnych środków płatności:

– przelew tradycyjny
– DotPay

Jeżeli Klient wybrał opcję przelew tradycyjny – brak wpłaty na konto w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia skutkował będzie odstąpieniem od umowy kupna – sprzedaży przez Sprzedawcę.

4. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są to ceny brutto – zawierają w sobie podatek VAT. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

5. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.

6. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę na adres email Klienta.

§ 4. WYSYŁKA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia realizowane są w terminie 2 do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. Termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego na dostawę.

2. Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Podczas zatwierdzania zamówienia Klient wybiera formę płatności i wysyłki. Koszt przesyłki na terenie Polski dodawany jest do kwoty zamówienia.

3. Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni. W przypadku, gdy w chwili złożenia zamówienia w magazynie Sprzedawcy znajduje się zamawiany produkt, termin dostawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Opłaty za dostawę są naliczane indywidualnie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera lub pracownika Poczty Polskiej i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres e-mail sklep@buydesign.pl Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej.

§ 5. PROCEDURY REKLAMACJI

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonych ustawą kodeks cywilny, ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 683 )– to jest w okresie dwóch lat od daty wydania rzeczy. 

2. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres Sprzedawcy ART Michał Karpiński ul. Śląska 11, 06-400 Ciechanów z dopiskiem „Sklep internetowy buydesign.pl”

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr paragonu lub faktury, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności towaru z umową.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych towarów.

5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

1) Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2) Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres sklep@buydesign.pl

4) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 6. UPRAWNIENIE I PROCEDURY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem – w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia odebrania towaru.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Sklep Internetowy buydesign.pl, Art Michał Karpiński ul. Śląska 11 , 06-400 Ciechanów

5. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji,

6. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący .

7. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca poświadczy na piśmie na adres email Klienta otrzymany zwrot towaru.

9. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

§ 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Art. Michał Karpiński

2. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922). Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

3. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

4. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres Administratora.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 683 z póź. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania  jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres sklep@buydesign.pl


regulamin sklepu internetowego buydesign.pl – do pobrania

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep buydesign.pl Art Michał Karpiński o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ul. Śląska 11 06-400 Ciechanów lub pocztą elektroniczną na adres sklep@buydesign.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do państwa , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy i po otrzymaniu towaru . Koszt zwrotu towaru ponosi  kupujący .

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

………………………… Art. Michał Karpiński

……………………….. Sklep Internetowy buydesign.pl

ul. Śląska 11

06-400 Ciechanów

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy (należy wpisać numer paragonu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zakupionego w dniu. . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta